Preču atpakaļatdošana

Garantijas saistības

Katras Akcijutirdzins.lv pārdodamās preces galvenās īpašības vispārīgi tiek norādītas aprakstā pie katras preces. Konkrētām precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņi un citi nosacījumi norādīti tādu preču aprakstos un detalizēti garantijas kartē.
Preces garantijas apkalpošanai paņem kurjers. Lai atdotu atpakaļ preci, sazinieties i e-pastu info@akcijutirdzins.lv
Garantijas apkalpošanas laikā bojājumi, kuri radušies ražotāja vainas dēļ, tiek novērsti šādos termiņos: 14–21 dienu laikā no preces nodošanas servisam, kurš veic garantijas apkalpošanu, vai 45 dienu laikā, ja garantijas remonta veikšanai nepieciešamā detaļa jāpiegādā no ārzemēm. Visos gadījumos mēs cenšamies garantijas apkalpošanu veikt iespējami īsākā laikā.
Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras, iegādājoties neatbilstošas kvalitātes preci vai pakalpojumu, viņiem ir noteiktas ar likumu.

Galda spēles

Galda spēles ar ražošanas brāķi var atdot mums atpakaļ. Šajā gadījumā preci, kurai ir ražošanas brāķis, apmaina pret kvalitatīvu preci vai arī jums atdod atpakaļ samaksāto naudu.
Kvalitatīvas galda spēles var atdot atpakaļ tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumu norādītajā termiņā un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šajā gadījumā preču atpakaļatdošanas izmaksas apmaksājat jūs.

Kosmētika un parfimērija, higiēnas preces

Ja iegādājaties neatbilstošas kvalitātes kosmētikas, parfimērijas vai higiēnas preces, jums ir tiesības šādas preces mums atdot atpakaļ. Tādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek aizstāta ar kvalitatīvu preci vai arī jums tiek atdota samaksātā nauda.
Kvalitatīvas kosmētikas, parfimērijas un higiēnas preces nevar tikt atdotas atpakaļ.

Preces zīdaiņiem un bērniem

Ja iegādājaties neatbilstošas kvalitātes preces zīdainim vai bērnam, jums ir tiesības šādas preces mums atdot atpakaļ. Tādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek aizstāta ar kvalitatīvu preci vai arī jums tiek atdota samaksātā nauda.
Dažām zīdaiņu un bērnu precēm (piem., bērnu mēbelēm) tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras noteikumus un termiņus jūs atradīsiet šo preču aprakstos un garantijas kartēs.
Kvalitatīvas preces zīdaiņiem un bērniem var atdot atpakaļ tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumu norādītajā termiņā un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šajā gadījumā preču atpakaļatdošanas izmaksas apmaksājat jūs.
Kvalitatīvu zīdaiņu un bērnu apakšveļu un higiēnas preces nevar atdot atpakaļ.
Nogādājot preces garantijas centrā, nepieciešams iesniegt visus precei pievienotos oriģinālos dokumentus un preces pirkuma dokumentu (šo faktūrrēķinu), kas ir arī preces garantijas karte.
Vēlams, lai preces garantijas apkalpošanai Pircējs nogādātu centrā pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā. Jebkurā gadījumā prece jāpiegādā tādā komplektācijā, lai to varētu ieslēgt (jāpiegādā prece un tās barošanas avots).
Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  • salabotām vai nomainītām precēm garantijas nosacījumi paliek spēkā atlikušo garantijas laiku;
  • uz informāciju, kura glabājas datu nesējos, garantija neattiecas. Izdevumi, kas radušies sakarā ar datu zudumu vai to atjaunošanu, netiek atlīdzināti;
  • portatīvo datoru baterijām sakarā ar to dabisko nolietojumu garantijas termiņš ir 6 līdz 12 mēneši atkarībā no ražotāja.
Ja jūs iegādājaties vienu no šīm precēm un konstatējat, ka tā ir nekvalitatīva, jums ir tiesības preci atdot atpakaļ garantijas kartē norādītā termiņa laikā. Tādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek aizstāta ar kvalitatīvu preci vai arī jums tiek atdota samaksātā nauda. Kvalitatīvas optikas un elektronikas preces, datortehniku un sadzīves tehniku var atdot atpakaļ tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos norādītajā termiņā un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šajā gadījumā preču atpakaļatdošanas izmaksas apmaksājat jūs.
Kvalitatīvas datorprogrammas, ja jūs esat sabojājuši iepakojuma aizsardzību, nevar atdot atpakaļ.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu Nr. VIII-787, INFORMĒJAM, ka elektriskajā un elektroniskajā iekārtā ir bīstamas vielas, kas rada apdraudējumu videi un cilvēku veselībai, tāpēc šādus lietošanai vairs nederīgus izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Pērkot elektrisku vai elektronisku iekārtu Pigu.lt interneta veikalā, uz mūsu preču saņemšanas centru varat atnest tāda paša veida lietošanai vairs nederīgu izstrādājumu.
Lai atdotu lietošanai vairs nederīgu elektrisku vai elektronisku iekārtu, lūdzam sazināties ar apkalpojošo personālu, kas jums norādīs speciāli šiem atkritumiem paredzētas tilpnes. Mūsu uzņēmums sadarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kam regulāri nododam savāktos bīstamos atkritumus. Tātad jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu nodotie atkritumi tiks apstrādāti drošā un pareizā veidā.

Elektriskās un apsildes ierīces

Visām šīm precēm tiek piešķirta ražotāja garantija, kuras termiņš un citi  noteikumi doti šo preču aprakstos un garantijas kartēs. Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja nav pārkāpti preces ekspluatācijas noteikumi, kas norādīti garantijas kartē un preces lietošanas instrukcijā. Lai izvairītos no pārpratumiem, mēs neatlaidīgi pieprasām, lai jūs uzmanīgi izlasāt preces ekspluatācijas instrukciju, garantijas saistības un bezmaksas servisa apkalpošanas noteikumus.
Nododot preci garantijas remontā, noteikti iesniedziet preces pirkuma dokumentu un preces garantijas karti. Garantijas termiņa laikā garantijas remonts tiek veikts bez maksas. Piezīme: no 2010. gada 9. septembra preces pirkuma dokuments (PVN faktūrrēķins) vienlaikus ir arī garantijas karte.
Ja jūs iegādājaties vienu no šīm precēm un konstatējat, ka tā ir nekvalitatīva, jums ir tiesības preci atdot atpakaļ garantijas kartē norādītā termiņa laikā. Tādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek aizstāta ar kvalitatīvu preci vai arī jums tiek atdota samaksātā nauda.
Kvalitatīvas elektriskās un apsildes ierīces var atdot atpakaļ tikai tiesību aktos un mūsu Pirkšanas-pārdošanas noteikumos norādītajā termiņā un tikai ievērojot Noteikumu 11. punktā norādītās prasības. Šajā gadījumā preču atpakaļatdošanas izmaksas apmaksājat jūs.

Apakšveļa, naktskrekli, pidžamas, zeķbikses, zeķes, īsās zeķes

Ja iegādājaties neatbilstošas kvalitātes apakšveļu, naktskreklus, pidžamas, zeķbikses, zeķes, īsās zeķes, jums ir tiesības šādas preces mums atdot atpakaļ. Tādā gadījumā neatbilstošas kvalitātes prece bez maksas tiek aizstāta ar kvalitatīvu preci vai arī jums tiek atdota samaksātā nauda.
Kvalitatīvu apakšveļu, naktskreklus, pidžamas, zeķbikses, zeķes, īsās zeķes nevar atdot atpakaļ.
Lai iepriekš norādītajos gadījumos preci atdotu mums atpakaļ (izņemot garantijas apkalpošanu), jums mūs jāinformē, izmantojot sadaļā „Kontakti” norādītos sazināšanās veidus.
Ja preču atpakaļatdošanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem aizstāt neatbilstošas kvalitātes preci vai atdot atpakaļ par preci samaksāto naudu. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek apmainītas vai atdotas atpakaļ atbilstoši ar Valdības 11.06.2001. lēmumu Nr. 697 apstiprinātajiem Mazumtirdzniecības noteikumiem.
Atbilstošas kvalitātes preču atdošana atpakaļ ir iespējama tikai ar Valdības 11.06.2001. lēmumu Nr. 697 apstiprināto Mazumtirdzniecības noteikumu noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā preču atpakaļatdošanas izmaksas apmaksājat jūs.

Atdodot atpakaļ preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:

  • atpakaļ atdodamajai precei jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots, atdodot atpakaļ nekvalitatīvu preci, izņemot gadījumus, kad tiek atdota atpakaļ nekvalitatīva kosmētikas vai parfimērijas prece);
  • precei ir jābūt Pircēja nesabojātai;
  • prece nedrīkst būt zaudējusi vizuāli pievilcīgu izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves u. c.) (šis punkts netiek piemērots, ja tiek atdota atpakaļ nekvalitatīva prece);
  • atpakaļ atdotajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to tika saņēmis.