Privātuma politika

Privātuma politika

I. LIETOTIE TERMINI

1. Pārdevējs - Lietuvas Republikas VU „Registrų centras”, Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privātā juridiskā persona UAB „Delta Medija”, juridiskās personas kods 3043961315, reģistrācijas adrese Perkūnkiemio iela 13-91, Viļņa.

2. Akcijutirdzins.lv – interneta veikals, adrese: www.akcijutirdzins.lv

3. Pircējs – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizgādņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad persona ir emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš minēto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.

4. Pārdevēja partneris – juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Akcijutirdzins.lv, kā arī juridiska persona, kura pieaicināta, lai izpildītu Pircēja pasūtījumu; 2) ar kuru tiek īstenotas kopīgas akcijas vai projekti e-veikalā Akcijutirdzins.lv, šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai jebkādos plašsaziņas līdzekļos, kuros akcijutirdzins.lv un šīs juridiskās personas akcija vai projekts tiks aprakstīts un publicēts.

5. Konts – Pircēja reģistrācijas rezultāts Akcijutirdzins.lv, kura dēļ tiek izveidots konts, kurā tiek saglabāti viņa personas dati un pasūtījumu vēsture (account)

7. Pakalpojumi – Visi Akcijutirdzins.lv sniegtie pakalpojumi Pircējam.

8. Sīkdatne – neliela datne, kas tiek nosūtīta uz ierīci jebkurai personai, kas apmeklē Akcijutirdzins.lv. Šis jēdziens ietver ne tikai sīkdatnes, bet arī līdzīgu rīku izmantošanu.

9. Parole – Pircēja izveidota un tikai viņam zināma unikāla ciparu kombinācija, kura pirmo reizi tiek ievadīta reģistrējoties Akcijutirdzins.lv un vēlāk tiek izmantota, lai piekļūtu savam Kontam.

10. Pārlūks – programma tīmekļa lapu (tīmekļa vietņu) parādīšanai tīmeklī vai personālajā datorā.

11. Personas dati – jebkura informācija, kas saistīta ar fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods, viena vai vairākas šai personai raksturīgas fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās pazīmes.

12. Personas datu pārvaldītājs – Akcijutirdzins.lv

13. Privātuma politika – šis dokuments, kurā ietverti Personas datu vākšanas, apkopošanas, apstrādes un glabāšanas pamatnoteikumi, izmantojot Akcijumuge.lt.

14. Administrators - persona, kas Akcijutirdzins.lv ir atbildīga par mārketingu.

15. IP adrese – ikvienam datoram, kas ir pieslēgts internetam, piešķirtais unikālais numurs, kas pazīstams kā interneta protokola (IP) adrese. Tā kā šie numuri parasti tiek piešķirti pēc valsts blokiem, IP adresi bieži var izmantot, lai identificētu valsti, kurā dators ir savienots ar internetu.

16. Noteikumi – apstiprināti un spēkā esoši „Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi e-veikalā Akcijutirdzins.lv”.

17. Tiešais mārketings – darbība, kuras mērķis ir pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā piedāvāt personām preces vai pakalpojumus un (vai) uzzināt to viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

18. Akcijutirdzins.lv Privātuma politikā ietverti Personas datu vākšanas, apkopošanas un apstrādes pamatnoteikumi, Pircējam izmantojot Akcijutirdzins.lv piedāvātos Pakalpojumus.

19. Privātuma politika ir paredzēta, lai aizsargātu Akcijutirdzins.lv Pircēju Personas datus pret nesankcionētu izmantošanu. Privātuma politika attiecas arī uz Akcijutirdzins.lv Kontiem.

20. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un izlasījis to, kad izsaka piekrišanu savu Personas datu apstrādei.

Ar Privātuma politiku jebkurā laikā var iepazīties un to izprintēt Akcijutirdzins.lv Par jebkādām turpmākajām mūsu Privātuma politikas izmaiņām un/vai papildinājumiem Pircēji vienmēr tiks informēti, Privātuma politikas jauno redakciju publicējot Akcijutirdzins.lv un radot tehnisku iespēju Pircējiem, kad tie pēc Privātuma politikas jaunās versijas ieviešanas pirmo reizi pieslēdzas Akcijutirdzins.lv to izlasīt un apstiprināt.

III. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

26. Pircējs piekrīt, ka viņa vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese tiks apstrādāti Akcijutirdzins.lv darbības analīzes nolūkos. Attiecīgi Akcijutirdzins.lv piešķir Pircējam tiesības, reģistrējoties Akcijutirdzins.lv vai iesniedzot pasūtījumu, izteikt savu piekrišanu vai nepiekrišanu tam, ka viņa vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese Akcijutirdzins.lv tiek apstrādāta arī tiešā mārketinga nolūkos.

28. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti vienīgi ar mērķi nodrošināt Pircējiem e-veikalā Akcijutirdzins.lv pakalpojumus (tai skaitā tiesības piedalīties akcijās, projektos). Pārdevējs arī apstiprina, ka Pircēja norādītie Personas dati tiks apstrādāti Pārdevēja darbības analīzes un Tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs šo piekrišanu piešķirs un neatsauks. Tiek noteikts Tiešā mārketinga nolūkos izmantojamo Personas datu glabāšanas periods – trīs kalendārie gadi no datu iesniegšanas brīža.

IV. PERSONAS DATU KORIĢĒŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

41. Pircējs piešķir Akcijutirdzins.lv tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un uzglabāt Pircēja Personas datus tādā apjomā un tādos nolūkos, kā paredzēts Privātuma politikā un citos Akcijutirdzins.lv dokumentos.

42. Piekrišana Pircēja Personas datu vākšanai, pārvaldīšanai, apstrādāšanai un glabāšanai ir spēkā tikai uz priekšu. Akcijutirdzins.lv no Pircēja saņemot šādu paziņojumu pa e-pastu vai citā Privātuma politikā paredzētā veidā, nekavējoties aptur Pircēja Personas datu apstrādi un izdzēš viņa Kontu, taču tas nenozīmē, ka Akcijutirdzins.lv ir jādzēš no servera/ jāiznīcina Personas dati, ja ir likumīgs pamats tos glabāt, jo īpaši, ja nepieciešams nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, sabiedrisko kārtību, noziegumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai kriminālvajāšanu, aizstāvēt svarīgas valsts ekonomiskās vai finanšu intereses, citu personu tiesības un brīvības.