Noteikumi

Noteikumi preču pirkšanai un pārdošanai interneta veikalā akcijutirdzins.lv

 

1. Jēdzieni
1.1. Pārdevējs – Lietuvas Republikas VU „Registrų centras”, Juridisko personu reģistra Viļņas filiālē reģistrēta privāta juridiska persona UAB „Delta Medija”, juridiskās personas kods 3043961315, PVN kods LT 100010803114, Perkūnkiemio iela 13-91   Viļņa, Lietuva
1.2. Akcijutirdzins.lv – interneta veikals, adrese: www.akcijutirdzins.lv
1.3. Pircējs – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga, kuras rīcībspēja nav ierobežota tiesas kārtībā; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad persona ir emancipēta; 3) juridiska persona; 4) visu iepriekš norādīto personu pienācīgi pilnvaroti pārstāvji.
1.4. Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.
1.5. Pārdevēja partneris – juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Akcijutirdzins.lv, kā arī juridiska persona, kas tiek piesaistīta, lai izpildītu pircēja pasūtījumu; 2) ar kuru tiek īstenotas kopīgas akcijas vai projekti Akcijutirdzins.lv, šīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai jebkādos plašsaziņas līdzekļos, kuros Akcijutirdzins.lvun šīs juridiskās personas akcija vai projekts tiks aprakstīts, publicēts.
1.6. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods, viena vai vairākas personai raksturīgas fiziska, fizioloģiska, psiholoģiska, ekonomiska, kultūras vai sociāla rakstura pazīmes.
1.7. Noteikumi – šie „Noteikumi preču pirkšanai un pārdošanai interneta veikalā Akcijutirdzins.lv
1.8. Konts – Pircēja reģistrācijas  Akcijutirdzins.lv rezultāts, kuram tiek radīts viņa personas datu un pasūtījumu vēsturi saturošs konts (account).
1.9. Privātuma politika – Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā ir paredzēti galvenie Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi, izmantojot .Akcijutirdzins.lv
 
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar noteikumiem preču pirkšanai un pārdošanai interneta veikalā Akcijutirdzins.lv un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm juridiski saistošs dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atpakaļatdošanas kārtība, pušu atbildība un citi ar preču pirkšanu un pārdošanu  Akcijutirdzins.lv saistīti noteikumi.
2.2. Pirkt preces Akcijutirdzins.lv  ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri noteikti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 2.4. punkts), apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces Akcijutirdzins.lv
Nepieciešamības gadījumā vai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos apstākļos Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un papildināt Noteikumus. Par to Pircēji tiks informēti, pieslēdzoties  Akcijutirdzins.lv vai Akcijutirdzins.lv  pērkot preces pirmo reizi pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā. Lai nodrošinātu Pircēju iepazīšanos ar jebkādām Noteikumu izmaiņām, saite uz Noteikumu jauno redakciju tiks nosūtīta uz e-pasta adresi, kuru Pircējs norādījis Pārdevējam. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā pēc publicēšanas Akcijutirdzins.lv
2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos par darbojošās un Pircējam piederošas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam atbild pats Pircējs.
3. Preču pasūtīšana, pirkšanas un pārdošanas tiesisko attiecību izveidošanas brīdis
3.1. Pircēji var pasūtīt preces Akcijutirdzins.lv, izvēloties vienu no šiem veidiem:
3.1.1. internetā reģistrējoties (Akcijutirdzins.lv ievadot lietotājvārdu un paroli);
3.1.2. internetā bez reģistrēšanās Akcijutirdzins.lv
3.1.3. pa tālruni.
3.2. Pircējam, pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1.–3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, attiecīgajos Pārdevēja informācijas laukos jānorāda Privātuma politikā paredzētie preču pasūtījuma pienācīgai izpildei nepieciešamie savi Personas dati.
3.3. Pircējiem, kas veic preču pasūtījumu pa tālruni vai Preču saņemšanas centros, tiek piemēroti Noteikumu un Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, viņi piekrīt Noteikumiem.
3.4. Kad Pircējs izvēlas preci vai pakalpojumu, kuru vēlas iegādāties, un pievieno to iepirkumu grozam, izpilda visus pasūtījuma soļus, no kuriem pēdējais ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju radušās pirkšanas un pārdošanas tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums. Pārdevējs saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem nosūta Pircējam kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
3.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs dod savu piekrišanu, ka viņa pasūtītās (-o) preces (preču) instrukcija (-as) lietuviešu valodā tiks piegādāta (-as) ne vēlāk kā preces (preču) piegādes laikā Noteikumos un Privātuma politikā paredzētajā kārtībā uz e-pasta adresi, kuru Pircējs norādījis Pārdevējam.
3.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts  Akcijutirdzins.lv datubāzē.
 
 
4. Pircēja tiesības
4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pakalpojumus  šo Noteikumu norādītajā kārtībā. Pasūtot Pārdevēja partneru piedāvātās preces, kuras apzīmētas ar zīmi „Partnera prece”, vai pakalpojumus, ko sniedz Pārdevēja partneri, Pircējam var tikt piemēroti Pārdevēja partneru noteiktie preču vai pakalpojumu iegādes noteikumi.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.3. Pircējam ir tiesības atteikties no līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.4. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atdot atpakaļ iegādātās preces Noteikumu noteiktajā kārtībā.
4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas nostiprinātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas likumdošanā.
5. Pircēja pienākumi
5.1. Pircējam, izmantojot ,Akcijutirdzins.lv  jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, citi noteikumi, kas skaidri izklāstīti ,Akcijutirdzins.lv  kā arī jāievēro Lietuvas Republikas likumdošana.
 
6. Pārdevēja tiesības
6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt konkrētu  funkciju darbību vai daļu no tām, kā arī mainīt Akcijumuge.lt esošo elementu izkārtojumu.
6.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt  darbību. Tādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēju pasūtījumi tiek izpildīti, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
6.3. Pārdevējam ir tiesības mainīt pakalpojumu, kurus sniedz , sniegšanas apjomu vai veidu, apturēt, pārtraukt pakalpojumu vai to daļas sniegšanu, aplikt ar nodevām pakalpojumus vai to daļu.
6.4. Ja Pircējs mēģina kaitēt Akcijutirdzins.lv darbības stabilitātei, drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt Pircēja iespēju izmantot Akcijutirdzins.lv vai izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja kontu.
6.5. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 8.2.1. un 8.2.2. punktā norādītos apmaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.
6.6. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā paredzēto apmaksas veidu un ja Pārdevējam rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņu šajā gadījumā sāk skaitīt no dienas, kad Pārdevējs sazinās ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, i) ja Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas vai ii) ja Pircējs Pārdevējam nesniedz pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.
6.7. Pārdevējam ir citas tiesības, kas nostiprinātas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos  Akcijutirdzins.lv dokumentos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.
7. Pārdevēja pienākumi
7.1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar šajos Noteikumos un citos  Akcijutirdzins.lv dokumentos noteiktajiem noteikumiem nodrošināt Pircējam piekļuvi Akcijutirdzins.lv sniegtajiem pakalpojumiem.
7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami Akcijutirdzins.lv sniegt Pircējam informāciju, kura ietverta Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.2287. pantā.
7.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu. Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
7.4. Pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par pasūtījuma izpildei nozīmīgu  funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kā arī par Noteikumu 6.2.–6.3. punktā norādītajām izmaiņām. Informācijas ievietošana Akcijutirdzins.lv uzskatāma par pienācīgu informēšanu.
7.5. Saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem noteikumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam pasūtītās preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.
7.6. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtītās preces, viņš apņemas piedāvāt Pircējam analoģiskas vai īpašību ziņā pēc iespējas līdzīgas preces. Ja Pircējs atsakās pieņemt preci, kura tiek piedāvāta kā analoģiska vai līdzīga, Pārdevējs apņemas Pircējam atmaksāt naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos atcelt pasūtījumu.
7.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, viņam ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja paziņojuma saņemšanas, ja Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nenosaka citādi, lietotājam jāsniedz izsmeļoša, motivēta rakstiska atbilde.
7.8. Pārdevējs apņemas izpildīt citas Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.
8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi
8.1. Preču cenas Akcijutirdzins.lv  izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot tobrīd saskaņā ar tiesību aktiem spēkā esošo PVN.
8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties šādos veidos:
8.2.1. izmantojot internetbanku;
8.2.2. ar bankas pārskaitījumu.
8.4. Pircējs, apstiprinot Noteikumus, piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN faktūrrēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas kartes, – viņam tiek piegādāti elektroniski uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pastu uzreiz pēc pasūtījuma pabeigšanas. PVN faktūrrēķinos tiek norādītas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, galīgā preču cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi grāmatvedības uzskaiti regulējošo normatīvo aktu noteiktie nepieciešamie dati.
8.5. Preču cena pēc tam, kad Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, vairs nevar mainīties, izņemot gadījumus, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas dēļ vai citu no Pārdevēja neatkarīgu objektīvu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt preci iegādāties par jauno cenu, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, par to informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā. Ja pasūtījums tiek anulēts šajā punktā paredzētajā kārtībā, Pircējam tiek atmaksātas visas viņa samaksātās summas.